Privatlivspolitik

I FØLGE EUS NYE PERSONDATAFORORDNING TRÅDTE I KRAFT DEN 25. MAJ 2018

Da klinikken udfører kosmetiske behandlinger, er vi i den forbindelse nødt til at indsamle nogle personlige informationer om dig til vores journalføring som udføres af vores sygeplejerske Tanya Tahani Shafi eller Læge Peter Wendelboe . Dette betyder også at vi i klinikken er forpligtet til at orientere dig om, hvad disse oplysninger bruges til, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

PRIVATLIVSPOLITIK

Behandling af oplysninger

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Speciallæge Peter Wendelboe eller medhjælp sygeplejerske Tanya Tahani Shafi en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Glow and Go behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Glow and Go indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. mail adresse, telefonnr., personnummer (cpr-nr), køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål

Speciallæge og sygeplejerske behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Forundersøgelse og behandling af dig
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter (hvis lægen finder dette nødvendigt)
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Afregnings Formål
 • Overholde mine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning.

 Frivillighed

Når behandleren hos Glow and Go indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til behandleren. Konsekvensen af du ikke giver behandler personoplysningerne, vil være at ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at behandleren i nogle tilfælde ikke kan forundersøge eller behandle dig.

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete forundersøgelse eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til, Klinikkens ansvarlige speciallæge Peter Wendelboe, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
 • Der videregives oplysninger til Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Du har som klient/patient adgang til dine egne oplysninger (egen login konto)
 • Ved udstedelse af recepter ved Speciallæge videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til forsikringsselskabet Tryg Danmark

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelses forordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er Speciallæge/Sygeplejersken forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandler, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra klinikken. Vores databehandler er:

Terapeutbooking.com

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte personalet i klinikken 

Adresseoplysninger på klinikken:

Glow and go

Valby langgade 195

2500 Valby

Tlf.: +45 41 88 88 32

E-mail: info@glowandgo.dk

Dato: 12-04-2020